Fundacja

Misja i Wizja

Główną ideą Fundacji jest zwiększenie dostępności pomocy psychologów i psychoterapeutów poprzez organizację bezpłatnych konsultacji, poradnictwa psychologicznego i wsparcia osobom, którym taka pomoc jest niezbędna. Drugim założeniem organizacji jest wsparcie lokalnego środowiska psychologów poprzez utworzenie miejsca dającego możliwości zrzeszania się, rozwoju, realizacji swoich pomysłów oraz zachęcającego do stosowania dobrych praktyk. Fundacja Spektrum to miejsce spotkań specjalistów i osób potrzebujących.

Misją Fundacji jest pomoc osobom w kryzysie psychicznym oraz cierpiącym na różnego typu zaburzenia psychiczne i ich rodzinom poprzez zwiększanie dostępności usług specjalistów. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie negatywnych skutków związanych z wykluczeniem, wszelkiego rodzaju utratami (np. rodziny, pracy, dotychczasowego stylu życia). Zwiększanie dostępności ma odbywać się poprzez organizację różnego typu działań. Wydaje się niemożliwym doprowadzenie do tego, by wykluczyć ludzkie cierpienie i choroby psychiczne. Jednak ideałem w naszym rozumieniu byłaby sytuacja, gdyby dostępna była szybka, skuteczna i blisko zlokalizowana pomoc, której istnienia osoby dotknięte różnego rodzaju kryzysem psychicznym byłyby świadome i chętnie by po nią sięgały. Umożliwiłoby to szybszy powrót do zdrowia, złagodzenie przebiegu choroby lub minimalizację skutków kryzysu. Dążymy do tego, by każdy mógł znaleźć w swojej okolicy skuteczną i profesjonalną pomoc, a oferujący ją specjaliści byli świadomi swojej roli.

Główną ideą Fundacji jest zwiększenie dostępności pomocy psychologów i psychoterapeutów poprzez organizację bezpłatnych konsultacji, poradnictwa psychologicznego i wsparcia osobom, którym taka pomoc jest niezbędna. Drugim założeniem organizacji jest wsparcie lokalnego środowiska psychologów poprzez utworzenie miejsca dającego możliwości zrzeszania się, rozwoju, realizacji swoich pomysłów oraz zachęcającego do stosowania dobrych praktyk. Fundacja Spektrum to miejsce spotkań specjalistów i osób potrzebujących.

Swoje cele Fundacja realizuje dzięki środkom pozyskanym z projektów, a także wsparciu materialnemu oraz osobowemu partnera strategicznego – Grupy Spektrum. Mając na względzie dobro publiczne, Grupa udostępnia Fundacji między innymi swoją przestrzeń lokalową i specjalistów oraz wspiera finansowo podejmowane działania

Ludzie fundacji

Prezes Zarządu – Iwona Tymińska

Sekretarz Zarządu – Przemysław Ufnal

.

Statut Fundacji

Działalność statutowa Fundacji Spektrum:

organizowanie spotkań i umożliwianie wymiany doświadczeń między psychologami, pedagogami i psychoterapeutami,
organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
prowadzenie działalności wydawniczej,
diagnostyka, prowadzenie konsultacji i psychoterapii, jak również udzielanie wsparcia i interwencji kryzysowej dla potrzebujących,
organizowanie i prowadzenie punktów terapeutycznych udzielających pomocy osobom dotkniętym problemami psychicznymi, osobom w kryzysie oraz rodzinom tych osób,
udzielanie porad prawnych,
prowadzenie konsultacji przez psychiatrów,
organizowanie akcji pomocy osobom dotkniętych problemami psychicznymi z udziałem innych podmiotów,
współpraca z organami władzy publicznej, instytucjami, organizacjami oraz osobami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji, w tym współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i rozwojem osobowości,
organizowanie i inicjowanie spotkań promujących zdrowy styl życia,
pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
przyznawanie stypendiów na prowadzenie badań naukowych związanych z psychologią, psychoterapią i psychiatrią.

Pliki do pobrania:

Statut Fundacji Spektrum
System organizacji i decyzyjności Fundacji Spektrum
Fundacja Spektrum
w liczbach
1232 osób
uzyskało naszą pomoc
12 instytucji
nawiązało z nami współprace
12 projektów
zrealizowalismy do tej pory