Fundacja

Misja i Wizja

Główną ideą Fundacji jest zwiększenie dostępności pomocy psychologów i psychoterapeutów poprzez organizację bezpłatnych konsultacji, poradnictwa psychologicznego i wsparcia osobom, którym taka pomoc jest niezbędna. Drugim założeniem organizacji jest wsparcie lokalnego środowiska psychologów poprzez utworzenie miejsca dającego możliwości zrzeszania się, rozwoju, realizacji swoich pomysłów oraz zachęcającego do stosowania dobrych praktyk. Fundacja Spektrum to miejsce spotkań specjalistów i osób potrzebujących.

Misją Fundacji jest pomoc osobom w kryzysie psychicznym oraz cierpiącym na różnego typu zaburzenia psychiczne i ich rodzinom poprzez zwiększanie dostępności usług specjalistów. Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie negatywnych skutków związanych z wykluczeniem, wszelkiego rodzaju utratami (np. rodziny, pracy, dotychczasowego stylu życia). Zwiększanie dostępności ma odbywać się poprzez organizację różnego typu działań. Wydaje się niemożliwym doprowadzenie do tego, by wykluczyć ludzkie cierpienie i choroby psychiczne. Jednak ideałem w naszym rozumieniu byłaby sytuacja, gdyby dostępna była szybka, skuteczna i blisko zlokalizowana pomoc, której istnienia osoby dotknięte różnego rodzaju kryzysem psychicznym byłyby świadome i chętnie by po nią sięgały. Umożliwiłoby to szybszy powrót do zdrowia, złagodzenie przebiegu choroby lub minimalizację skutków kryzysu. Dążymy do tego, by każdy mógł znaleźć w swojej okolicy skuteczną i profesjonalną pomoc, a oferujący ją specjaliści byli świadomi swojej roli.

Ludzie fundacji

Prezes Zarządu - Przemysław Gryczka
Psycholog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuje jako psycholog kliniczny, psychoterapeuta w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, między innymi w Zespole Leczenia Środowiskowego. Współpracuje z działem zarządzania kryzysowego w Wołominie. Orzecznik do spraw psychologii transportu. Posiada certyfikat terapeuty do pracy z osobami, które doświadczyły zdarzeń traumatycznych. Mediator rodzinny, członek Polskiego Centrum Mediacji, Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Realizator projektów gminnych i powiatowych m.in. „Punkt pomocy w kryzysie”, „Stres w pracy co z nim zrobić”, „Punkt konsultacyjny dla rodzin” „Możliwości idee” „Pomoc psychologiczna dla pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Wołominie”.

Sekretarz Zarządu - Dawid Sołomianko
Psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Między innymi: koordynator w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy PCPR w Wołominie, doświadczenie w kierowaniu i organizacji pracy zespołu, doświadczenie w pracy w projektach unijnych POKL „Kapitał Ludzki” od 2008 do 2011 r., praca w tworzeniu i organizacji warsztatów, grup psychoterapeutycznych i psychoedukacyjnych. Wieloletnie doświadczenie współpracy z OPS, MOPS, szkołami, szpitalami, poradniami uzależnień, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia w ramach tworzenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Współorganizacja konferencji „Umiejętności psychoterapeutyczne w pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego” w 2012 roku, wspólnie z Polskim Towarzystwem Psychoterapii Psychoanalitycznej i Specjalistyczną Poradnią Rodzinną przy PCPR w Wołominie. Współpraca z Gminą Wołomin w ramach opracowania Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego. Organizacja i koordynacja zespołu psychologicznej pomocy interwencyjnej we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, w ramach którego zorganizowana została pomoc dla ofiar pożarów w kamienicach w Wołominie w 2012 r. Organizacja i prowadzenie warsztatów i szkoleń dla rodzin zastępczych w ramach pracy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. Dobra znajomość specyfiki lokalnego środowiska i jego potrzeb. Realizator projektów gminnych i powiatowych m.in. „Punkt pomocy w kryzysie”, „Stres w pracy co z nim zrobić”, „Możliwości idee”.

Pozostali członkowie Rady Fundacji:

Małgorzata Futyma
Psycholog. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto oraz szkolenia z Podstaw Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Obecnie odbywa staż w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Wołominie. Od kwietnia 2013 roku jest koordynatorem projektów Fundacji Spektrum: „Punkt konsultacyjny dla rodzin”, „Stres w pracy – co z nim zrobić?”, „Możliwości idee” współfinansowanych ze środków Powiatu Wołomińskiego.

Agnieszka Pniewska
Psycholog, psychoterapeuta systemowy. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończony 4-letni kurs psychoterapii systemowej w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Prowadzi terapię par i rodzin, a także konsultacje indywidualne w zakresie trudności rodzinnych i małżeńskich, diagnozę rozwoju dzieci, porady wychowawcze dla rodziców. Praktyka terapeutyczna objęta jest superwizją. Prowadziła grupy wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodziców w 2013 r. w ramach projektu „Punkt konsultacyjny dla rodzin”.

Małgorzata Ryzner
Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w trakcie szkolenia w terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Obecnie pracuje jako psycholog szkolny i psychoterapeuta osób dorosłych w Zespole Leczenia Środowiskowego. Jej praca psychoterapeutyczna objęta jest superwizją. Prowadziła grupy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży w 2013 r. w ramach projektu „Punkt konsultacyjny dla rodzin”.

Urszula Zaniewska-Chłopik
Lekarz, specjalista psychiatra. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie. Odbyła staż specjalizacyjny z psychiatrii w ramach rezydentury w IV Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Szpitalu Bielańskim. Ukończyła kurs terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Jest certyfikowaną specjalistką terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada doświadczenie w pracy w Poradni Odwykowej (praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi). Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Posiada duże doświadczenie w leczeniu zaburzeń psychotycznych oraz zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.

Katarzyna Gromek-Kulasza
Psycholog, absolwentka studiów magisterskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Odbyła staż w Ośrodku Psychoterapii SELF w Lublinie. Obecnie odbywa staż podyplomowy w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej, gdzie pracuje między innymi z rodzinami w sytuacji okołorozwodowej. Posiada praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz pochodzącą z trudnego środowiska wychowawczego. Prowadzi szkolenia z zakresu wzmacniania kompetencji społecznych, współpracuje ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest wieloletnią wolontariuszką ogólnopolskiego projektu Szlachetna Paczka. W Fundacji Spektrum zajmuje się koordynacją projektów: Znowu Razem i Punkt konsultacyjny dla rodzin oraz prowadzi konsultacje psychologiczne.

Anna Banach
Ukończyła dzienne studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Posiada kwalifikacje pedagogiczne uzyskane w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Na co dzień pracuje z niepełnosprawną młodzieżą i dorosłymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radzyminie. Prowadzi trening umiejętności społecznych i interpersonalnych. Wśród jej podopiecznych znajdują się m.in. osoby autystyczne, z zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami psychicznymi. W pracy z nimi stosuje m.in. metodę ruchu rozwojowego W. Sherborne, trening autogenny Schulza, metody wizualizacyjne, kinestezjologię edukacyjną, aktywne metody pracy z grupą. Prowadzi rozmowy indywidualne. Pozostaje w stałej współpracy z rodzicami podopiecznych. Pracowała również z osobami starszymi, dokonując diagnozy funkcjonowania podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.

Magdalena Szczytowska
Psycholog. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie szkolenia w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Obecnie pracuje jako kierownik i psycholog w Domu Samotnej Matki w Zielonce oraz współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Rodzinną w Wołominie. Posiada praktykę w pracy indywidualnej z dziećmi i dorosłymi, a także rodzinami i parami małżeńskimi.

Aleksander Diakonow
Prawnik, udziela konsultacji prawnych w ramach projektów: „Punkt konsultacyjny dla rodzin” i „Znowu Razem”

Partnerstwo z grupą spektrum

Fundacja Spektrum powstała z inicjatywy psychologów i psychoterapeutów pracujących w prywatnych gabinetach wchodzących w skład Grupy Spektrum. Dostrzegając potrzeby społeczeństwa na bezpłatną i ogólnodostępną pomoc specjalistyczną z zakresu zdrowia psychicznego, pojawił się pomysł stworzenia miejsca, które taką pomoc zapewni.

Główną ideą Fundacji jest zwiększenie dostępności pomocy psychologów i psychoterapeutów poprzez organizację bezpłatnych konsultacji, poradnictwa psychologicznego i wsparcia osobom, którym taka pomoc jest niezbędna. Drugim założeniem organizacji jest wsparcie lokalnego środowiska psychologów poprzez utworzenie miejsca dającego możliwości zrzeszania się, rozwoju, realizacji swoich pomysłów oraz zachęcającego do stosowania dobrych praktyk. Fundacja Spektrum to miejsce spotkań specjalistów i osób potrzebujących.

Swoje cele Fundacja realizuje dzięki środkom pozyskanym z projektów, a także wsparciu materialnemu oraz osobowemu partnera strategicznego – Grupy Spektrum. Mając na względzie dobro publiczne, Grupa udostępnia Fundacji między innymi swoją przestrzeń lokalową i specjalistów oraz wspiera finansowo podejmowane działania.

Statut Fundacji

Działalność statutowa Fundacji Spektrum:

 1. organizowanie spotkań i umożliwianie wymiany doświadczeń między psychologami, pedagogami i psychoterapeutami,
 2. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej,
 4. diagnostyka, prowadzenie konsultacji i psychoterapii, jak również udzielanie wsparcia i interwencji kryzysowej dla potrzebujących,
 5. organizowanie i prowadzenie punktów terapeutycznych udzielających pomocy osobom dotkniętym problemami psychicznymi, osobom w kryzysie oraz rodzinom tych osób,
 6. udzielanie porad prawnych,
 7. prowadzenie konsultacji przez psychiatrów,
 8. organizowanie akcji pomocy osobom dotkniętych problemami psychicznymi z udziałem innych podmiotów,
 9. współpraca z organami władzy publicznej, instytucjami, organizacjami oraz osobami zainteresowanymi realizacją celów Fundacji, w tym współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zajmującymi się zdrowiem psychicznym i rozwojem osobowości,
 10. organizowanie i inicjowanie spotkań promujących zdrowy styl życia,
 11. pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i za granicą,
 12. przyznawanie stypendiów na prowadzenie badań naukowych związanych z psychologią, psychoterapią i psychiatrią.

Pliki do pobrania:

 1. Statut Fundacji Spektrum
 2. System organizacji i decyzyjności Fundacji Spektrum

Fundacja Spektrum
w liczbach

1232 osób

uzyskało naszą pomoc

12 instytucji

nawiązało z nami współprace

12 projektów

zrealizowalismy do tej pory

Pomoż nam

Nawet niewielka pomoc ma dla nas ogromne znaczenie. Pozwala nam istnieć, kontynuować trwające i nowe projekty.

Ideą przyświecającą fundacji jest promocja rozwoju profesjonalnych metod psychoterapii i poradnictwa psychologicznego, która zwiększy dostęp do skutecznych form pomocy dla osób borykających się z różnorodnymi problemami psychicznymi.

Adres

 • Fundacja "SPEKTRUM"
 • Wołomin 05-200
 • Siedziba: ul. Lipińska 101/48
 • Biuro: Al. Armii Krajowej 16A (wejście od ul. Krótkiej)

 • Tel. +48 535-972-001 od pon. do pt. w godz. 8.00 - 19.00
 • e-mail: biuro@fundacjaspektrum.pl

 • KRS 0000444517
 • REGON 146468218
 • NIP 125-161-92-23

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera: