Wzory pism

Kliknij by pobrać

pismo o wstrzymanie egzekucji komorniczej_2022

zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku_pracownika_2022

odwołanie od decyzji ubezpieczeniowej_2022

oświadczenie o występowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym_2022

wniosek o umorzenie kosztów sądowych w sprawie cywilnej_2022

wniosek o przekazanie środków pieniężnych przez osadzonego_2022

wniosek o opis i oszacowanie_postępowanie egzekucyjne_2022

Odwołanie pełnomocnictwa_2022

Oświadczenie pracownika o uchyleniu się od skutków własnego wypowiedzenia z uwagi na błąd_2022

wniosek o wykreślenie z akt pracowniczych kary porządkowej_2022

Sprzeciw od kary porządkowej_prawo pracy_2022

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego_2022

Przedwstępna umowa pracy_2022

wniosek o zwolnienie z obowiązku pracy_2022

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów postępowania podatkowego_2022

wniosek o przyznanie zwrotu kosztów świadkowi_postępowanie podatkowe_2022

Testament z ustanowieniem wykonawcy_2022

testament negatywny z wydziedziczeniem_2022

Wniosek o umorzenie zaległości pdatkowej_2022

Wniosek o doręczanie pism na skrzynkę pocztową w postępowaniu podatkowym_2022

wniosek o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia postępowanie karne

wniosek o uzasadnienie wyroku postępowanie cywilne

wniosek o uzasadnienie częsci wyroku postępowanie cywilne

wniosek o umorzenie kosztów

uzupełnienie braków formalnych apelacji postępowanie cywilne

pismo o klauzulę wykonalności postepowanie cywilne

pismo o klauzulę prawomocności postepowanie cywilne

pismo do wynajmującego w związku COVID19

Odwołanie od decyzji organu rentowego

cofniecie wniosku postępowanie cywilne

wniosek o ogłoszenie testamentu

aneks do umowy o pracę

oświadczenie pracownika w związku z telepracą

umowa o pracę na czas określony

umowa o pracę na okres próbny_2wariant

umowa o pracę na okres próbny

wniosek o odbiór godzin nadliczbowych

wniosek o odprawę pośmiertną

wniosek o pracę weekendową

wniosek o sprostowanie świadectwa pracy

wniosek o zwolnienie na poszukiwanie pracy

prosba o umorzenie kosztow sadowych

 skarga na bezczynność

wniosek o obnizenie wymiaru czasu pracy

 Umowa o pracę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na okres próbny

wniosek o urlop wychowawczy

wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym

wniosek o ograniczenie wladzy rodzicielskiej

wniosek o wylaczenie sedziego

reklamacja_zagubionego_bagazu

zawiadomienie o popełnieniu przestępstwaII

wniosek o sciganie przestępstwa

wniosek o rozłożenie podatku na raty

wniosek o wydanie częściowego uzasadnienia wyroku

Reklamacja usługi turystycznej

wniosek odroczenie wykonania kary

wniosek o wgląd do akt

wydanie kopii akt

wniosek o zwrot dokumentów z akt postępowania

wniosek o zatarcie skazania

wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

informacja dla banku o odstapieniu od umowy sprzedazy na odległość

wniosek o wydanie uzasadnienia wyroku

wniosek o odroczenie płatności podatku

wniosek o zamianę grzywny na pracę społeczne

wniosek o przedłużenie terminu

urlop o udzielenie urlopu macierzyńskiego

ponaglenie

wniosek o przedłuzenie terminu w postępowaniu sądowym

Reklamacja prac pełny zwrot ceny wniosek o zabezpieczenie dowodu

wniosek o ustanowienie kuratora

wniosek o zwrot nadpłaty podatku

wniosek o umorzenie grzywny

oświadczenie o czynnym żalu

wniosek o zastosowanie zatarcia skazania

wniosek o wydanie protokołu rozprawy

wniosek o wydanie zapisu rozprawy

wniosek o podjecie zawieszonego postepowania sądowego

wniosek o rozłożenie kosztów sądowych na raty

wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

wniosek o zawieszenie postępowania administracyjnego

wniosek o obniżenie etatu czasu pracy w związku z urodzeniem dziecka

wniosek o urlop okolicznościowy

wniosek o wyłączenie pracownika organu

pełnomocnitwo do sprawy administracyjnej

czynny żal II

wniosek o zatarcie skazania

cofniecie powództwa

zawiadomienie o śmiertelnym wypadku przy pracy

Odwolanie od decyzji administracyjnej