Punkt Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego dla gm. Jadów, Strachówka, Tłuszcz

Celem projektu jest uruchomienie powiatowej sieci poradnictwa dla osób i rodzin jako działania zmierzającego do poprawy jakości życia osób zwracających się o pomoc, zapewnienie bezpłatnych porad dla osób i rodzin w zakresie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego oraz socjalnego.

Odbiorcami zadania w postaci porad oferowanych w ramach punktu pomocy będą mieszkańcy gmin: Jadów, Strachówka i Tłuszcz, którzy nawiążą kontakt z punktem. Projekt skierowany jest do osób we wszystkich kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież, osoby dorosłe.

Oferowana pomoc obejmuje dostęp do poradnictwa świadczonego przez wielu różnych specjalistów w tym psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.

W ramach punktu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego proponowany jest szereg działań zmierzających do udostępnienia porad specjalistów mieszkańcom gmin w dwóch formach: w postaci dyżurów oraz w formie wyjazdów interwencyjnych.

 

Różne formy poradnictwa:

  • poradnictwo psychologiczne – świadczone przez psychologa, ma na celu rozpoznanie problemu, określenie potrzeb, trudności i oczekiwań pacjenta oraz ustalenie najbardziej odpowiedniej formy pomocy
  • psychoedukacja – ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania człowieka w różnych okolicznościach życiowych i warunkach społecznych. Psychoedukacja pomocna jest w leczeniu zaburzeń psychicznych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania), ma ona na celu zmianę zachowań i postaw, a także naukę radzenia sobie z chorobą i jej zrozumienie, może być także pomocna przy różnego typu trudnościach wychowawczych czy też trudnościach w kontaktach społecznych.
  • poradnictwo pedagogiczne – to działania pedagoga przygotowanego do pracy z rodziną i osobami, które zainteresowane są sprawami prawidłowego funkcjonowania rodziny. Pomoc ta koncentruje się wokół problematyki wychowawczej, głównie dotyczy trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci ( wagary, ucieczki, używki, itp.), problemów rodzinnej opieki zastępczej.
  • poradnictwo w formie realizowanej przez pracownika socjalnego najczęściej zaczyna cały proces w momencie otrzymania informacji o potrzebie wsparcia rodziny czy osoby. Jego rolą jest dokonanie pogłębionej diagnozy, ustalenie planu działania a także określenie metod i form pomocy.

Czas i miejsce realizacji: od stycznia do grudnia 2021r.

Podejmowane działania będą się odbywać w siedzibie punktu w Tłuszczu ul. Powstańców 7